Mahamantra

Explanation of Sadguru Kabir Saheb’s Mahamantra

by

Mahant Shri 108 Jagdish Dasji Shastri Saheb

 

ai[h> si[h> ki[h> ji[h> pi[h>, ai(d pi[h> aΊt pi[h> mΉy pi[h> Byi p\kiS,

kh[ kb)r s&ni[ wm<dis pi>c nim sd`g&@s[ piv[, s&(mrt h>si li[k (sFiv[ ‘‘

si[h> h>s: sd`g&@ SrNm` ‘

ai[m` ~) rim sRyrim si[h> g&@ rim ‘‘

st` st` si[h> g&@ ‘‘

v>d[ sd`g&@m` sRy kb)r ‘‘

 

Aoham soham koham johm, adi poham ant poham madhya poham bhya prkash,

kahe Kabir suno Dharmadas panch nam Sadguruse pave, sumirat hansa loksidhave‘‘

soham hans sadguru sharanam‘

Aum Shri Ram Satyaram Soham Guru Ram‘‘

Sat sat soham guru‘‘

Vande Sadgurum Sayakabir Gurudevm‘‘

 

mhim>#i sm\iT ni[ BiviY< - Meaning of Mahamantra

 

ai[hm` --a[ prmiRm tRv h&‡ C& ‘

Aoham –I am that supreme element ‘

 

si[hm` - t[ aj a(vniS) b\M h&‡ C& ‘

Soham –I am that eternal indestructible supreme power ‘

 

ki[hm` - h&‡ ki[n C& ‘

Koham –who am I ‘

 

ji[hm` - j[ prm tRv C[, b\M tRv C[ t[n[ h&‡ miri a>trmi> sixitRkir oiri ji[U C& ‘

Joham –that which is eternal and supreme element, I am able to see within myself ‘

 

pi[hm` - ai (p>D an[ b\Mi>Dmi> p*N< r)t[ pri[viy[li[ (ct` $p c]tΊy, a(AtRv $p prmiRmi t[ h&‡ C& ‘

Poham –I am that supreme element; the one that connects the soul in this body and the universe ‘

 

ai(d pi[hm` -ai (p>D tYi bMi>D n) uRp(_i smy[ pN sv<#i (cd` $pY) pri[vili[ sd`$p c]tΊy prmiRmi t[ h&‡ j hti[ ‘

Adi Poham –the supreme element that resides in this soul and the universe was present during the creation of universe ‘

aΊt pi[hm` :- ai (p>D tYi b\Mi>Dni ly Yyi pC) pN SiVt a(AtRv $p sh&mi> pri[viy[li[ c]tΊy prmiRmi t[ h&‡ j C& ‘

Ant Poham –the one that exists after the soul and the universe has ceased I am that supreme power ‘

 

mΉy pi[h> Byi p\kiS, es mΉy aYi<t vt<min (AY(tmi> pN (cd` $pY) pri[viy[li[ c]tΊy prmiRmi t[ h&> j C& ‘

Madhya poham bhya prakash –I am the one that exists now‘

 

kh[ kb)r s&ni[ wm<dis pi>c nim sd`g&@s[ piv[, s&(mrt h>si li[k (sFiv[ ‘‘

Kahe Kabir listen to me Oh Dharmadas, the one who receives these five names from a sadguru will reside in my abode ‘

si[h> h>s: sd`g&@ SrNm` ‘

Oh eternal soul bow at the lotus feet of sadguru

 

v>d[ sd`g&@m` sRy kb)r ‘‘

Bow again and again at the lotus feet of Sadguru Kabir